UBND tỉnh Bình Dương tri ân
UBND tỉnh Bình Dương tri ân Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương