Thông báo tuyển dụng nhân sự lĩnh vực phân bón và nông sản năm 2023
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, Công ty Cổ phần A9 trân trọng thông báo đến các ứng viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển các vị trí sau: