Thông báo tuyển dụng nhân sự du lịch
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lĩnh vực du lịch của doanh nghiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần A9 thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: