Tuyên dương cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sản xuất và kinh doanh
Sáng ngày 13-11-2021 Công ty tổ chức Tuyên dương cá nhân, tập thể lao động, sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong đợt dịch vừa qua.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: