Tri ân cán bộ, công nhân viên đã có đóng góp tích cực trong sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch Covid 19
Nhằm tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021, phù hợp với việc phòng, chống dịch Covid-19, Công ty cổ phần quốc tế Hải Dương đã tổ chức Lễ Tri ân cán bộ, công nhân viên đã có đóng góp tích cực trong sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch Covid 19
Một số hình ảnh của buổi lễ: