Ủng hộ TP.Thủ Đức chống dịch Covid-19
Một số hình ảnh: